تبلیغات
هوای خیس - گریه نکن

هوای خیس

خدایا دوستت دارم همانند تصویر ماه روی پنجره ای که با هیچ دستمالی پاک نمی شود

گریه نکن


m (82).jpgوقتی نیســـــــت ... نبایــــــد اشــــــك بریــــــزی ...

بایــــد بگــــــذاری بغـــــض ها روی هم جمــــع شونــــد ...
تا ... كوه شــــوند وسخــــــت ...
همیـــــن ها تو را میســـــازد ، سنگـــــت میكند درســـــت "مثـــــلِ خــــودش"
یادت باشــــــد حالا كــــــه نیســــــت ...
اشكهــــــایت را ندهی كســـــی پاك كنــــــد ... میدانــــی ؟
آخــــــر هركســــــی لیاقــــــت تو و اشـــــك هایــــت را نــــدارد ....[ 1393/07/19 ] [ 16:14 ] [ arah ] [ نظرات() ]