تبلیغات
هوای خیس - ــــ ــاطـــــ ـــــراتــ ـ

هوای خیس

خدایا دوستت دارم همانند تصویر ماه روی پنجره ای که با هیچ دستمالی پاک نمی شود

ــــ ــاطـــــ ـــــراتــ ـ

خــــ ــاطـــــ ـــــراتــ ـم را دوســ ــــتــــــ دارم

هــ ـر روز و هــ ـر شــ ـبـــ فــــ ــریــــ ــاد گــــ ــــذشــ ــتـــ ـه را

بــــ ــرای ســــ ــکــ ـوتـــ لـــحظــ ـه هــ ـایــ ـم تـــکــ ــــرار میکـــ ـــنم

تــ ـا فـــ ـــرامـــــ ـوش نکـــ ـــنم

روزگـــــــ ـــــاری بود

کــ ـه کســــ ـــــی جـ ــز دیــ ـوار اتاقـــ ــــــــم

صــ ـدایــــ ــم را نمیــ ــــ شــ ـنیــــ ــد...m (8).jpg


[ 1393/07/19 ] [ 14:54 ] [ arah ] [ نظرات() ]